Bindkracht10.nlActiviteitenplein
Activiteitenplein
In het Activiteitenplein kunnen kinderen na schooltijd terecht. Het is een gezamenlijke voorziening, gekoppeld aan een Brede School. De openingstijden, aard en omvang van activiteiten worden per Brede School op maat vastgesteld. Het Activiteitenplein is bedoeld voor kinderen van 4-13 jaar van de betreffende Brede School en kinderen van diezelfde leeftijd uit de directe wijkomgeving van de school.
foto van een vrouw met haar zoontje op haar arm
https://bindkracht10.nl/app/uploads/2019/09/OKCParaplu.jpg

Het Activiteitenplein is er voor kinderen van school als uit de wijk.

Op het Activiteitenplein proberen we alle kinderen gelijke kansen te geven en dat iedereen kan meedoen, zowel van school als uit de wijk. We bieden een veilige plek in een vertrouwde omgeving. Hier kunnen kinderen hun eigen (spel) mogelijkheden en (talent)ontwikkelingen ontdekken en ontplooien. Dit gebeurt volgens de principes van positief opvoeden waarbij ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd. Op die manier werken we samen met de wijk aan cohesie en inclusie in/van de wijk.

Principes

Op het Activiteitenplein werken we vanuit een aantal principes, geformuleerd vanuit het pedagogische klimaat:

 • Acceptatie en positieve benadering
 • Samenwerking stimuleren
 • Alle kinderen voelen zich welkom
 • Ruimte voor eigenheid en diversiteit
 • Respect en waardering voor elkaar
 • Ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling
 • Structuur, duidelijkheid en grenzen stellen
 • Tijd, aandacht, luisteren en betrokkenheid
 • Ontspanning en plezier bieden
 • Zelfstandigheid bevorderen
 • Meningen van kinderen tellen, zij zijn medeverantwoordelijk
Doelen

Wij werken aan talent- en spelontwikkeling, bevorderen van actieve participatie in de samenleving en ouderbetrokkenheid. Het Activiteitenplein draagt bij aan de cognitieve, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van de kinderen.

Talentontwikkeling

Met onze insteek hopen wij om de ervaringen en ontwikkeling van het kind te verbreden en hen de gelegenheid te geven om hun (verborgen) talenten te ontdekken en te ontplooien. Plezier maken staat voorop.

Actieve participatie in de samenleving

Wij vinden het belangrijk dat kinderen normen en waarden van de maatschappij eigen maken. Door kinderen te leren wat wel en wat niet mag en kennis te laten maken met ook ongeschreven (gedrags)regels stel je kinderen in de gelegenheid zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving. Ontwikkeling van sociale competenties zoals goed kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen willen wij middels ons aanbod stimuleren. Dit doen we door een veilige en pedagogisch verantwoorde leer- , speel- en werkomgeving te bieden.

Ouderbetrokkenheid

Het Activiteitenplein nodigt ook ouders uit om actief te participeren; meebeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen. Ook proberen de medewerkers bij het vormen van het aanbod rekening te houden met de wensen en behoeftes van de ouders. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier en kan verschillend worden ingevuld. Ouders worden actief betrokken door ze informatie te geven over hun kind waardoor er een aanspreekcultuur ontstaat en ouders zich verbonden voelen. Hierdoor vervult een ouder sneller een actieve rol (als vrijwilliger) op het AP.  Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van het eigen kind, maar ook relaties tussen ouders onderling veranderen en worden versterkt. Tenslotte wordt zo ook gewerkt aan de talentontwikkeling van de ouder en/of de vrijwilliger uit de wijk.

Veelgestelde vragen

 • ik zoek steun bij de opvoeding van mijn kind(eren)
  In een aantal wijken zijn er OuderKindCentrum (OKC). Ouders kunnen daar met hun kinderen komen spelen, samen praten over de opvoeding en activiteiten opzetten, zoals koken. Je ontmoet er andere ouders en je doet er nieuwe contacten en ervaringen op. Kijk hier om te zien in welke wijken er een OKC is. Ook zijn er verschillende opvoedondersteuningsprojecten, zoals Home-Start, Spel aan Huis en VoorleesExpress, die je je kunnen ondersteunen bij de opvoeding van je kind.
 • Hoe meld ik mijn kind aan voor een project of activiteit?
  Neem contact op met een van de coördinatoren van het desbetreffende project of activiteit.

Ik hoor na al die jaren eindelijk weer ergens bij

- Veronique | hulp bij geldzaken
Foto van een vrouw in een park
Arrow Image Right

Vragen? Neem snel contact op

Wees altijd op de hoogte van het nieuws van Bindkracht10